Prof Dr. Caroline Vander Stichele


Professor dr. Caroline Vander Stichele is programmaleider van dit onderzoeksproject 'Religie en klimaatverandering in Nederland'. Zij heeft expertise op het gebied van de bijbelwetenschappen, in het bijzonder de vroegchristelijke literatuur, religiestudies, sociale wetenschappen, genderstudies, en het gebruik van visuele artefacten in kunst en populaire cultuur. Voor dit project gaat haar belangstelling met name uit naar het retorisch gebruik van religieuze teksten, beelden en scenario’s in de context van het klimaatdiscours bij zowel seculiere als religieuze groepen die actief zijn op sociale media in Nederland, maar ook daarbuiten. Ze hoopt dat onderzoek naar religieus geïnformeerde motivaties van klimaatactivisten, kan leiden tot een beter begrip van wat er voor hen op het spel staat en dat dit de communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen bevordert.


Meer

Dr. Frank Bosman

Dr. Frank G. Bosman is een Nederlandse cultuurtheoloog, gespecialiseerd in de culturele aanwezigheid van het christelijke narratief complex in onze moderne samenleving, voornamelijk zoals deze gematerialiseerd is in popmuziek, romans, televisie- en streaming-series en digitale (video) games. Hij heeft breed gepubliceerd over theologie en onze moderne samenleving en cultuur, zowel op conceptueel niveau als door middel van case studies. Bosman is geïnteresseerd in de religieuze en spirituele dimensies van het populaire klimaatdebat in Nederland en daarbuiten, met name als het gaat om de intersectie tussen spiritualiteit, samenzwering en ecologie. Hij argumenteert dat we de impliciete, religieuze discours moeten leren begrijpen om dieper door te dringen in het klimaatdebat in onze wereld.


Meer

Dr. Deborah de Koning

Dr. Deborah de Koning werkt als postdoctoraal onderzoeker in het project 'Religie en klimaatverandering in Nederland'. Ze heeft een passie voor Oosterse religies (specifiek hindoeïsme en boeddhisme) en focust in haar academische werk op hedendaagse religieuze praktijken. Ze houdt ervan om in het veld te zijn om etnografisch onderzoek te verrichten en heeft een passie voor diversiteit.

De klimaatcrisis beïnvloedt de wereld en de manier waarop we daarnaar kijken. Religieuze tradities bieden specifieke kaders om crises te interpreteren. Deborah is geïnteresseerd in hoe religieuze tradities worden geherwaardeerd in het klimaat discourse. In haar onderzoek kijkt ze specifiek naar hoe religieuze klimaat groepen een positieve bijdrage aan klimaatverandering leveren en hoe ze daar (op selectieve wijze) hun religieuze tradities voor aanwenden. Ze focust vooral op praktijken, bijvoorbeeld eco-rituelen. Religieus geïnspireerde eco-rituelen worden gevormd vanuit bestaande tradities (denk aan herdenkingen met het collectief opzeggen van een ecologisch Onze Vader/Moeder), maar ook worden nieuwe rituelen ontworpen (zoals klimaatpelgrimages). Alledaagse eco-rituelen lijken in onze maatschappij aan relevantie te winnen. Dit is een relevant - maar vaak onderbelichte - subcategorie van eco-rituelen. 


Meer


Dr. Ömer F. GürlesinÖmer F. Gürlesin is een onderzoeker met een achtergrond in de sociologie van religie en heeft een interesse in islamitische perspectieven op wereldwijde uitdagingen. Hij heeft een interdisciplinaire achtergrond in islamitische filosofie en theologie, wat hem in staat stelt om een uniek perspectief te bieden op zijn onderzoek. Gürlesin heeft uitgebreide ervaring in kritische discoursanalyse, kwantitatieve onderzoeksmethoden en data mining technieken, die hij zal gebruiken om het discours rond klimaatverandering in Nederland te analyseren. Zijn eerdere onderzoek naar islamitisch milieubewustzijn en identiteitsontwikkeling in interreligieuze ruimtes zal ook zijn analyse van het project informeren. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project dat tot doel heeft de rol van religieuze vocabulaires bij het bespreken van klimaatverandering in Nederland te begrijpen. Met zijn diverse vaardigheden en achtergrond is Gürlesin goed toegerust om een belangrijke bijdrage te leveren aan dit project en meer algemeen om het begrip te vergroten van hoe religieuze perspectieven bijdragen aan het debat over klimaatverandering.

Meer